ขั้นตอนการดำเนินงาน
  วิธีการที่ในการประเมินมูลค่า


ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ติดต่อลูกค้า สอบถามวัตถุประสงค์ในการประเมิน พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของทรัพย์สินที่ต้องการประเมิน
2. เสนอค่าบริการแก่ลูกค้าพร้อมทั้งเงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลาในการดำเนินการ
3. กำหนดวันเข้าสำรวจทรัพย์สิน และกำหนดวันส่งรายงาน(เบื้องต้น)


วิธีการที่ในการประเมินมูลค่า
1. วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach)
2. วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)
3. วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)
4. วิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง
5. วิธีการตั้งสมมติฐานในการพัฒนา
6. วิธีประเมินโดยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ


 
 

 
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
เลขที่ 42 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  
โทร :02 045 5010-1 แฟกซ์ :02 045 6896 Mobile : 089-494-0788 Line: asian029682944   
Email : aev@aev.co.th, aev.thailand@gmail.com
Copyright @ 2011 AEV CO.,LTD.