เกี่ยวกับAEV

 
ขอบเขตการให้บริการ
     บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
     บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่นจำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ บอจ. 0105551095991 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) โดยการจัดตั้งบริษัทฯในครั้งนั้นเกิดจากความมุ่งหมายการรวมตัวของกลุ่มพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV รุ่น11) และปริญญาโททางด้านอสังหาริมทรัพย์ (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้จัดวางโครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพงานประเมินราคาให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐานตามหลักเกณท์ของทางสมาคมฯ เพื่อรองรับการขยายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจน สถาบันการเงิน ฯลฯ ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯและคณะผู้บริหารได้รับการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะผู้บริหารและคณะทำงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ (GPV & MRE) ล้วนเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกว่า 10 ปี นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประเมินของทางบริษัทฯล้วนมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสาขาโยธา เครื่องกล นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของทางบริษัทฯให้มีความชัดเจนในทักษะและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และเน้นย้ำจุดมุ่งหมายของบริษัทฯในระยะยาว ทางกลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จึงมีความเห็นให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯเป็น " บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด " โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นการให้บริการงานประเมินทรัพย์สินอันเกิดจากความเชี่ยวชาญในทุกสายงานและความพร้อมสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯมีความพร้อมในการให้บริการงานด้านต่างๆดังขอบข่ายต่อไปนี้
 

จากใจคณะผู้บริหารและพนักงาน         


ขอบเขตการให้บริการ
1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย
2. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทโครงการพาณิชยกรรม ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สนามกอล์ฟ ทั้งสิทธิสมบูรณ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold)
3. การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างโครงการ (ถอดแบบแปลน) งานโครงสร้าง ระบบสนับสนุน งานตกแต่งภายใน
4. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ เครื่องจักร รถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก เรือโดยสารขนส่งสินค้าฯลฯ
5. การประเมินมูลค่าทางธุรกิจ (Business value) และ มูลค่าการลงทุน (Investment Value)
6. งานที่ปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ งานวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์
7. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project feasibility study)
8. งานรังวัดที่ดิน ตรวจสอบนิติกรรม สัญญาอสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์

  
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
เลขที่ 42 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  
โทร :02 045 5010-1 แฟกซ์ :02 045 6896 Mobile : 089-494-0788 Line: asian029682944   
Email : aev@aev.co.th, aev.thailand@gmail.com
Copyright @ 2011 AEV CO.,LTD.